مراکز امنیتی و نظارت تصویری

مراکز امنیتی و نظارت تصویری

شرکت سیبستان با در نظر داشت اصول ارگونومی ، اتاق های کنترل متعددی را در مهم ترین مراکز کنترل و تصمیم گیری در ایران تجهیز نموده است . مراکزی مانند مدیریت آب ، برق ، گاز ، مدیریت بحران ، ترافیک شهری ، ترافیک خطوط ریلی ، مخابرات ، استودیو های پخش ، مراکز دیتا ، شبکه های مالی و بانکی ، و مراکز نظارتی و امنیتی  از این جمله اند .

سیبستان با بیش از دو دهه تجربه در زمینه طراحی و اجرا تجهیزات مانیتورینگ  مورد نیاز اتاق های  کنترل می تواند مناسب ترین راهکار ها را برای این نوع  مراکز در ایران ارائه نماید .