به منظور مدیریت شرایط بحرانی و برای هماهنگی با سایر سازمان ها و بخش های مسئول و واکنش سریع و موثر به وضعیت های بحرانی ، نیاز ویژه ای به جمع آوری و ارائه اطلاعات مرتبط به مسئولان است .

شرکت سیبستان با تجربه همکاری با مهم ترین مراکز مدیریت بحران کشور می تواند بهترین خدمات طراحی و مشاوره و اجرا ی پروژه ها را در اختیار  این مراکز قرار دهد .